Default Header Image

Cercetare

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ

Direcțiile de cercetare a catedrei:

 1. Elaborarea și perfecționarea metodelor rapide de indicare și identificare a microorganismelor în patologia infecţioasă.
 2. Studiul spectrului activităţii antimicrobiene al unor substanțe chimice şi biologice noi sintetizate.
 3. Determinarea mecanismelor de apariție a rezistenţei microorganismelor la preparatele antimicrobiene.
 4. Studiul activității antagoniste a diverselor tulpini de lactobacterii.

Informație privind tezele de doctorat/postdoctorat în lucru:

Tema: „Elaborarea metodelor rapide pentru determinarea microorganismelor inadmisibile în medicamente”.

            Lucrarea dată include noi procedee și testsisteme microbiologice autohtone, care permit reducerea volumului de lucru în indicarea microorganismelor inadmisibile în diferite forme medicamentoase.

Tema: „Acţiunea antimicrobiană a unor compuşi coordinativi ai 3d elementelor şi elaborarea procedeelor de obţinere a preparatelor polifuncţionale            

       Studiul dat reflectă analiza unor cercetări microbiologice in vitro realizate în scopul determinării acţiunii unor substanţe chimice noi sintetizate asupra tulpinilor de microorganisme patogene, care vor prezintă o direcţie nouă în elaborarea remediilor antibacteriene.

Tema: Compuşi noi cu acţiune asupra microorganismelor izolate din ulcere trofice

Studiul dat include evaluarea spectrului etiologic, fenotipurilor de rezistenţăla la antibiotice şi factorilor de persistenţă a tulpinilor izolate din ulcere trofice, precum şi activitatea antimicrobiană a unor compuşi noi şi elaborarea principiilor de formulare a preparatelor combinate eficiente în tratamentul ulcerelor trofice.

Tema: „Acţiunea remediilor obţinute din Spirulina platensis asupra unor agenţi cauzali ai patologiei infecţioase.”

Evidenţierea distribuţiei fenotipurilor de rezistenţă/ sensibilitate la antibiotice a tulpinilor microbiene cu implicare în diferite procese inflamtorii și studierea acţiunii antimicrobiene a extractelor purificate din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis asupra acestor tulpini. Continuarea studiilor clinice și preclinice cu produse marine naturale ce demonstrează activitate antimicrobiană cu spectru extins vor rezulta, probabil, în elaborarea agenților terapeutici noi pentru tratamentul multiplelor categorii de boli.

Tema: „Acţiunea unor compuşi noi asupra tulpinilor de Staphylococcus aureus meticilin-rezistente.”

Staphylococcus aureus meticilin-rezistent (MRSA) este o cauză frecventa a infecțiilor asociate asistenţei medicale la nivel mondial. Creșterea nivelului de MRSA în ambulator este raportată în întreaga lume, inclusiv Europa. Situarea stafilococilor pe primele locuri în etiologia infecțiilor bacteriene, creșterea numărului de tulpini meticilinorezistente și a tulpinilor rezistente la antibioticele antistafilococice de rezervă, încadrează această patologie în rândul bolilor infecțioase emergente. Studiul dat prevede evaluarea proprietăților antimicrobiene a unor compuși chimici şi biologici noi asupra tulpinilor de Staphylococcus aureus meticilin-rezistente.

COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

 1. Asociaţia Europeană de Biosiguranţă. Acord de colaborare. Activităţi de ridicare a nivelului de conştientizare privind biosiguranţa şi biosecuritatea; participări la reuniuni internaţionale în scopul schimbului de experienţă în domeniul dat.
 1. Societatea Europeană de Microbiologie Clinică și Boli Infecțioase (ESCMID):
 1. Grupul de studiu ESCMID pentru Supravegherea Rezistenței la Antimicrobiene (ESGARS).

Misiunea şi obiectivele acestui grup sunt:

 • Să ofere un forum unitar pentru personalul medical și oamenii de știință implicați activ în supravegherea rezistenței la antimicrobiene, pentru a promova o mai bună înțelegere a rezistenței microorganismelor la antimicrobiene.
 • Să ofere oportunitatea de a spori cooperarea și de a stabili legături cu și între rețelele de programe de supraveghere a rezistenței.
 • Promovarea conștientizării și facilitarea detectării timpurii a rezistenței emergente la antimicrobiene.
 • Să contribuie la înțelegerea epidemiologiei rezistenței antimicrobiene în Europa.
 • Reconcilierea tehnicilor utilizate în supravegherea rezistenței și investigarea diversității tehnicilor europene.
 1. Grupul de studiu ESCMID pentru Sănătate Publică în Microbiologie

Misiunea şi obiectivele acestui grup sunt:

 • Crearea unei platforme interdisciplinare de colaborare a microbiologilor clinici, a epidemiologilor bolilor infecțioase și a clinicienilor în domeniul bolilor infecțioase pe probleme de sănătate publică;
 • Furnizarea de informații și instruire cu privire la principiile microbiologiei, epidemiologiei și practicii de sănătate publică în vederea detectării, supravegherii, investigării și controlului bolilor microbiene;
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la rolul crucial al sănătății publice în microbiologie, în controlul bolilor infecțioase, în detectarea focarelor, a infecțiilor emergente, a deficiențelor de tratament, pe lângă consolidarea capacității de laborator la nivel mondial;
 • Crearea unei platforme pentru stagiarii în microbiologie în domeniul sănătății publice pentru a-și prezenta rezultatele cercetării în domeniul sănătății publice microbiologilor clinici/ specialiștilor în boli infecțioase și altor discipline afiliate;
 • Îmbunătățirea transferului de cunoștințe între diferite țări din Europa cu privire la noile metode și perspective în microbiologia sănătății publice.
 1. Colaborare cu Grupul de Virologie Moleculară al Centrului Internațional de Inginerie Genetică și Biotehnologii (ICGEB) din orașul Trieste, Italia, în vederea sporirii capacităților de cercetare ale Republicii Moldova în lupta împotriva COVID-19. Această colaborare va contribui la crearea unei infrastructuri permanente pentru supravegherea coronavirusurilor și a altor virusuri umane.

PUBLICAȚII

 • Articole din reviste cu factor de impact
 1. BALAN G., COVANTEV S., CAZACU-STRATU A. et al. Frequency of methicillin-resistant Stapylococcus aureus strains in healthcare associated infections in Republic of Moldova. In: Romanian Archives of Microbiology and Immunology. 2017, vol 76 no2, p.79-84.  ISSN 1222-3891. (IF: 0,31).  
 2. GULEA A. P.,  GRAUR V. O.,  CHUMAKOV YU. M.,  PETRENKO P. A., BALAN G. G.,  BURDUNIUC O. S.,  TSAPKOV V. I., RUDIC V. F. Synthesis, Structure, and Biological Activity of Copper and Cobalt Coordination Compounds with Substituted 2-(2-Hydroxybenzylidene)-N-(prop-2-en-1-yl)hydrazinecarbothioamides. In: Russian Journal of General Chemistry. 2019, 89(5), 953-964. (IF: 0,643).
 3. GULEA А. P., MITKEVICH N. L., CHUMAKOV YU. M., PETRENKO P. A., BALAN G. G., BURDUNIUC O. S., TSAPKOV V. I. Synthesis, Structure, and Biological Activity of Coordination Compounds of Cobalt(II), Nickel(II), and Copper(II) with N-(Methoxyphenyl)-2-[(5-nitrofuryl)methylene]hydrazine Carbothioamides. In: Russian Journal of General Chemistry. 2019, 89(7), 1415–1423. (IF: 0,643).
 4. BALAN G., BURDUNIUC O., USATAIA I., GRAUR V., CHUMAKOV YU., PETRENKO P., GUDUMAC V., GULEA A., PAHONTU E. Novel 2-formylpyridine 4-allyl-Smethylisothiosemicarbazone and Zn(II), Cu(II), Ni(II) and Co(III) complexes: Synthesis, characterization, crystal structure, antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activity. Applied Organometallic Chemistry. 2019; 34: e5423. doi.org/10.1002/aoc.5423 (IF: 3,259).
 5. GULEA, A., USATAIA, I., GRAUR, V., CHUMAKOV, YU., PETRENKO, P., BALAN, G., et al. Synthesis, Structure and Biological Activity of Coordination Compounds of Copper, Nickel, Cobalt, and Iron with Ethyl N'-(2-Hydroxybenzylidene)-N-prop-2-en-1-ylcarbamohydrazonothioate. In: Russian Journal of General Chemistry. 2020, 90(4), pp.630–639. ISSN1070-3632. (IF: 0,643).
 6. GULEA, А.P.; GRAUR, V.О., DIURICI, E.C., ULCHINA, IA.I., BOUROSH, P.N., BALAN, G.G., BURDUNIUC, O.S., TSAPKOV, V.I., RUDIC, V.F. Synthesis, Structure, and Biological Activity of Copper(II), Nickel(II), Cobalt(III), and Iron(III) Coordination Compounds with 2-{2-[(Prop-2-en-1-yl)carbamothioyl]hydrazinylidene} propanoic Acid. Russ J Gen Chem. 2020, 90(11), 2120-2127. (IF: 0,716).
 7. LOZAN – TÎRȘU C. Alterations of total antioxidant capacity of pathogen cultures under the influence of novel chemical compounds. One Health&Risc Management. 2020, vol 22. pp. 50-57. ISSN 2587-3458 (IF: 0,01).
 • Monografii
 1. BALAN, G. Rzistenţa microorganismelor la antibiotice. Chişinău: „Print-Caro”, 2018, 240p. ISBN 978-9975-56-597-4.
 • Recomandări metodice
 1. COJOCARU, R.; BURDUNIUC, O.; BĂLAN, G. ş. a. Diagnosticul microbiologic al holerei. Aprob ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 770 din 06.08.2014. Chişinău: Tipografia „Print-Cargo”, 2014, 77 p. ISBN 978-9975-56-182-2.
 2. BĂLAN, G.; BURDUNIUC, O.; LOZAN-TÎRŞU, C.; GRUMEZA, M. Factorii de patogenitate a microorganismelor – semnificaţia lor în patologia infecţioasă. Chişinău: Tipografia „Print-Caro”, 2018, 72 p. ISBN 978-9975-56-615-5.
 3. BĂLAN, G., FLOREA, N., PUŞCAŞ, N., BEHTA, E., ULINICI, M. Workbook for Laboratory Classes in Microbiology, Virusology, Immunology for Students of the Faculty of Dentistry. Chişinău: Tipografia „Print-Caro”, 2019, 42 p. ISBN 978-9975-56-680-3.
 • Articole în reviste editate în străinătate
 1. PUSCAS, N., BALAN, G., BURDUNIUC, O. Micro-test system for rapid isolation and identification of Candida species in urinary tract infections. In: Antropological Research and Studies. Bucureşti, România, 2017, nr. 7, p. 64-70. ISSN 2360-3445; ISSN-L 2360 – 3445. 
 2. BURDUNIUC, O., DJUR, S., CHIRIAC, T., RUDIC, V., BALAN, G. In vitro evaluation of antimicrobial and biofilm inhibitory activity of Spirulina platensis extracts. Здоров'я суспільства. 2020, том 9, № 3, ст. 118-123. ISSN 2306-2436.
 3. BALAN, G., ABU ARAR, S., COJOCARI, D. Antibiotic susceptibility of clinical Acinetobacter baumannii strains. В: Международный научный журнал „Научные горизонты”. 2020, 11(39), cт. 161-167. ISSN 2587-618X.
 4. БЭЛАН, Г. Г. Чувствительность к антибиотикам и некоторые факторы патогенности штаммов Klebsiella spp., выделенных из трофических язв. Здоров'я суспільства. 2020, том 9, № 4, ст. 150-154. ISSN 2306-2436.
 • Reviste categoria B
 1. ZARICIUC, E. Activitatea antimicrobiană in vitro a unor compuşi autohtoni noi. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. 2017, 2(332), 146-153. ISSN 1857–064X
 2. ZARICIUC, E. Influența unor compuși chimici noi asupra proceselor enzimatice la Escherichia coli și Staphylococcus aureus. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții. Chişinău, 2018, nr. 3(336), p. 151-159. ISSN 1857-064X.
 3. GHENDOV-MOȘANU, A., COJOCARI, D., BALAN, G., STURZA, R.  Antimicrobial activity of rose hip and hawthorn powders on pathogenic bacteria. Journal of Engineering Science. Chişinău, 2018,Vol. XXV (3), p. 100-107. ISSN 2587-3474. eISSN 2587-3482. DOI:10.5281/zenodo.2576764.
 4. BALAN, G. Antibiotic susceptibility and some persistence factors of Gram-negative bacilli isolated from trophic ulcers. The Moldovan Medical Journal. 2019; 62(3): 13-17. ISSN 2537-6373 (Print), ISSN 2537-6381 (Online).
 5. BALAN, G. The bacterial strains isolated from trophic ulcers their persistence factors. The Moldovan Medical Journal. 2019; 62(4): 36-18. ISSN 2537-6373 (Print), ISSN 2537-6381 (Online).
 6. BALAN, G., BURDUNIUC, O. Antimicrobial susceptibility and biofilm production among Staphylococcus and Candida species. The Moldovan Medical Journal. 2020; 63(1): 3-7. ISSN 2537-6373 (Print), ISSN 2537-6381 (Online).
 7. BEHTA, E., BURDUNIUC, O., BUCOVA, V., CRACIUN, O., BIVOL, M., BURDUNIUC A., BRÎNZĂ, O. GRUMEZA, M., BALAN, G. Antimicrobial discovery – impact of the natural sources. În: Studia Universitatis Moldaviae. Chişinău. 2020, nr.6(136) Seria “Ştiinţe Reale şi ale Naturii”, p. 39-48. ISSN 1814-3237 ISSN Online 1857-498X.
 8. CEMORTAN, I.,VOROJBIT, V., CAPCELEA, S., ULINICI, M., URSU, E., CROITORU, D., GRIGORIEV, T. Biologia virusului SARS-CoV-2: sinteză narativă. Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova. 2020, nr. 1(23), pp. 8-16. ISSN 2345-1467.
 9. ULINICI, M., VOROJBIT, V. COVID-19 – teste de neutralizare. Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. 2020, consacrat aniversării a 75-a de la fondarea USMF "Nicolae Testemițanu", 21-23 octombrie 2020. 5(87) 2020, pp.96-100. ISSN 1729-8687.
 10. BALAN, G. Antibiotic susceptibility and factors involved in virulence and persistence of Acinetobacter baumannii strains. The Moldovan Medical Journal. 2021; 64(1):4. ISSN 2537-6373 (Print), ISSN 2537-6381 (Online).

Ghiduri

 1. HALACU, A.; CLIMAȘEVSCHI, I.; VOROJBIT, V.; NOROC, E. Ghid național de diagnostic de laborator al infecției cu HIV. SC „Oltime” SRL Chişinău 2018, 71p. la comanda Programului UNAIDS în RM.
 2. BURDUNIUC, O; BĂLAN, G.; SOFRONIE, O.; BUCOV, V.;  HOLBAN, T.; BIVOl, M. GHID Principii şi proceduri în testarea microbiologică a hemoculturilor. Chişinău: Tipografia Î.S. F.E.-P. „Tipografia Centrală”. 2020, p. 56 p. ISBN 978-9975-151-43-6.   
 3. BURDUNIUC, O; BĂLAN, G.; SPÎNU, C.; SOFRONIE, O.; BIVOL, M. Diagnosticul microbiologic al infecțiilor tractului respirator. Î.S. F.E.-P.„Tipografia Centrală”, Chișinău 2021, 80p.
 • Brevete de invenţii:
 1. LOZAN-ŢÎRŞU, C.; GULEA, A.; ŢAPCOV, V.; RUDIC, V. Compușii coordinativi ai cuprului cu 4- (dimetilfenil)-tiosemicarbazonele 2 formilpiridinei. Brevet de invenţie MD nr. 4112. publ. BOPI 5/2011, p. 24-25
 2. GULEA, A., LOZAN-TÎRŞU, C., ŢAPCOV, V. Utilizare a di(m-S)-bis{cloro-[1-(piridin-2-il)etanon-4-metiltiosemicarbazonato(1-)]cupru} în calitate de substanţă cu activitate antimicrobiană faţă de Staphylococcus aureus. Brevet de invenţie MD nr. 4127. 2011, publ. BOPI 9/2011. p. 25.
 3. GULEA, A.; ŢAPCOV, V.; LOZAN-ŢÎRŞU, C.; RUDIC, V. [(2-Carbamotioilhidrazon) propionato(2-)]-(4-aminobenzensulfamid)cupru, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile de genul Bacillus cereus. Brevet de invenţie MD nr. 4133. publ. BOPI 10/2011, p. 25-26.
 4. GULEA ,A.; LOZAN-TÎRŞU, C.; ŢAPCOV, V.; COTOVAIA, A.; GHICAVII, V. Compuşi coordinativi ai cuprului(II), care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Bacillus cereus. Brevet de invenţie MD nr. 4179, publ. BOPI 7/2012, p. 22-23.
 5. RUDIC, V.; UNCUŢA, D. Preparat antiherpetiс. Brevet de invenţie MD 4110. 2011-05-31.
 6. ȘOVA, S.; RUDIC, V.; BULIMAGA, V.; DJUR, S. Procedeu de obţinere a selenitului de fier Fe 2 Se 3 O 9 ∙6H 2 O şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia. Brevet de invenţie MD 4123. 2011-07-31.
 7. RUDIC, V.; MISCU, V.; RUDI, L.; CEPOI, L.; IAŢCO, IU. Tulpină de algă Haematococcus pluvialis Flotow − sursă de astaxantină. Brevet de invenţie  MD 4104. 2011-03-31.
 8. BULIMAGA, V.; RUDIC, V.; EFREMOVA, N.; DJUR, S.; ELENCIUC, D.; BIVOL, C.; LOZAN, V.; BOLOGA, O. Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis. Brevet de invenţie MD 4108. 2011-04-30.
 9. CEBAN, E.; RUDIC, V.; BANOV, P.; GALESCU, A.; Metodă de tratament postoperator al pacienţilor cu litiază renală.  Brevet de invenţie MD 520. 2012- 06-06.
 10. ŞOVA, S.; RUDIC, V.; BULIMAGA, V.; DJUR, S. Procedeu de obţinere a selenitului de fier Fe 2 Se 3 O 9 ∙6H 2 O şi procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis cu utilizarea acestuia. Brevet de invenţie MD 4123. 2012-02-29.
 11. RUDIC, V. Tulpina de algă Spirulina platensis(Nordst) Geitl în calitate de sursă de substanţe biologic active. Brevet de invenţie MD 4122. 2012-02-29.
 12. GULEA ,A.; CĂPĂŢINĂ, T.; CIUMACOV, I.; LOZAN-TÎRŞU, C.; PETRENCO, P.; CODIŢĂ, Gh. ŢAPCOV, V. Compuşi coordinativi trinuclear al cuprului: tri{m[3,5-dibromo-2-hidroxibenziliden-4-(piridin-2-il)-tiosemicarbazido(2-)]cupru}hidrat, care manifestă activitate antimicotică faţă de Candida albicans. Brevet de invenţie MD nr. 4194, publ. BOPI 1/2013.08.31
 13. LAZARESCU, A.; MELNIC, E.; BOUROŞ, P.; ZARICIUC, E. Compus hidrazonic al acidului 4-formil-3-hidroxi-naftoic care posedă activitate antimicrobianaa. Hotărîre pozitivă, Nr. 9083 din 2018.09.05. Brevet acordat nr. 4600 (publ. 30.11.2018)
 14. LAZARESCU, A.; MELNIC, E.; BOUROŞ, P.; ZARICIUC, E. Compuşi coordinativi ai cuprului(II)în baza S-methyl-β-N-(2-hidroxy-3-carboxynaphtylmethylene)dithiocarbazatului cu activitate antimicrobianaa. Hotărîre pozitivă, Nr. 9115 din 15.10. 2018.
 15. BURDUNIUC, O.; BĂLAN, G.; RUSNAC, R.; TSAPKOV, V.; GROSSU, T.; RUDIC, V.; GULEA, A. Utilizarea n-ciclohexil-2-[1-(piridin-2-il)etiliden]-hidrazincarbotioamidei în calitate de inhibitor al proliferării fungilor din specia Candida albicans. Brevet de invenţie MD Nr. 4402, Cerere pentru brevet a. 2018 0003.
 16. BĂLAN, G.; BURDUNIUC, O.; ŢAPCOV, V.; MITKEVICH, N.; RUDIC, V.; GULEA, A. Complecșii sulfatului de cupru(II) cu 2-(2-hidroxi-benziliden)-n-(metoxifenil)hidrazincarbotioamide, care manifestă activitate antimicrobiană față de microorganisme gram-pozitive. Brevet de invenţie MD Nr. 4462; Cerere pentru brevet a. 2018 0010.
 17. BURDUNIUC, O.; BĂLAN, G.; GRAUR, V.; ȚAPCOV, V.; GULEA A. Compuși ai cuprului(II) cu 4-aliltiosemicarbazona 2-acetilpiridinei în calitate de inhibitori ai proliferării fungilor din specia Criptococcus neoformans. Brevet de invenție MD nr. 4621, 2019. Publicat BOPI nr.2/2019. P. 49.
 18. JOVMIR T.; BĂLAN G.; POPA T.; DRUȚĂ V.; GULEA A.; LOZAN V. Compus hidrosolubil 2,6-bis(S-metilizotiosemicarbazidometiliden)-4-metilfenolato-tricloro-dicupru-hidrat pentru utilizare în calitate de remediu farmaceutic selectiv contra bacteriiilor Gram-pozitive. Brevet de invenție MD nr. 4687. Publ. BOPI 4/2020. P. 41-42.